Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

 • poradenská a kontrolní činnost dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách, v platném znění
  a v oblasti nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb. v platném znění;
 • zpracování tématických a časových osnov školení, včetně provedení školení pracovníků v oblasti NCHL;
 • poradenství v oblasti klasifikace a označování nebezpečných chemických látek a směsí dle Nařízení EP a Rady CLP 1272/2008;
 • zařazení objektů dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií;
 • identifikace nebezpečných látek a objektů nebo zařízení ve kterých jsou používány;
 • výkon odborně způsobilé osoby k zacházení s přípravky na ochranu rostlin a k výkonu odborné
  rostlinolékařské činnosti dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči;
 • zpracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi;
 • projednání písemných pravidel s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (zákon č. 258/2000Sb, § 44a);
 • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;
 • zastupování objednatele při kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;