Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

  • zpracování tematických a časových osnov školení, včetně provedení školení pracovníků v oblasti nebezpečných chemických látek a směsí;

  • poradenství v oblasti klasifikace a označování nebezpečných chemických látek a směsí;

  • zařazení objektů dle zákona o prevenci závažných havárií;

  • identifikace nebezpečných látek a objektů nebo zařízení, ve kterých jsou používány;

  • výkon odborně způsobilé osoby k zacházení s přípravky na ochranu rostlin a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti dle zákona o rostlinolékařské péči;

  • zpracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, včetně jejich projednání s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví;

  • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;

  • zastupování objednatele při kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;