Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Vodní hospodářství

 • poradenská a kontrolní činnost dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění;
 • zajištění, aktualizace a kontrola plnění rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními,
  povrchovými, odpadními vodami;
 • zpracování a vedení provozní a souhrnné evidence vodního hospodářství;
 • zpracování, projednání a aktualizace dokumentace;
 • zpracování plánů opatření pro případ havárie dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., v platném znění;
 • zpracování provozních řádů vodovodů, ČOV, ČSPHM, skladů závadných látek, kanalizačních řádů kanalizací;
 • zajišťování odběrů vod ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi;
 • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;
 • zastupování objednatele při revizích a kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;