Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Odpadové hospodářství

  • poradenská a kontrolní činnost dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;
  • zpracování a vedení průběžné a souhrnné evidence odpadů, včetně hlášení ohlašovacích povinností (systém ISPOP);
  • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů;
  • zpracování, aktualizace a kontrola plnění souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady;
  • zpracování plánu původce odpadového hospodářství;
  • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;
  • zastupování objednatele při kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;