O nás

Společnost RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., lze charakterizovat formou inženýrské činnosti a poradenství. V rámci svých profesních aktivit zajišťuje pro smluvní obchodní partnery, jimiž mohou být podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, orgány státní správy, příp. občané České republiky, komplexní činnosti v oblastech:
- energetického hospodářství,
- životního prostředí, včetně akreditovaného poradenství v zemědělství,
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi, bezpečnostního poradce k přepravě nebezpečných věcí po silnici ADR, a v železniční dopravě RID,
- požární ochrany,
- staveb se zaměřením na zpracování dílčích dokumentů a zastupování stavebníka ve správních řízeních rámci přípravy a realizace staveb,
- dotačního poradenství v souvislosti se zpracování žádosti o dotaci a její dokladové části a následná administrace schválené žádosti.

Historie společnosti

Společnost RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., zahájila svou profesní činnost v roce 2003, transformací původně fyzické osoby OSVČ s názvem "Ing. Václav Šafařík", jejíž vznik prakticky na "zelené louce" je datován od roku 1994.

Název společnosti RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., je odvozen ze zkratek dílčích profesních činností, které řeší a zabezpečuje (s přídomkem jejího zakladetele
Ing. Václava Šafaříka), t.j.
- RE znamená revize
- EN energetika
- VO voda
- OD odpady
- IN investice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43870, se dnem zápisu 11. června 2003. Jejími zaměstnanci jsou specialisté z dílčích profesních oblastí s vysokoškolským, vyšším odborným, příp. středoškolským  vzděláním a praxí v daných oblastech, doplněných získanými autorizačními a akreditačními osvědčeními v daným specializacích.

Společnost má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, je držitelem ocenění "Podnik podporující rodinu", Kraje Vysočina v roce 2007 a ocenění "Spokojený zákazník Jihomoravského kraje" v roce 2014, stanovené pro období

2014 - 2016.

V rámci svých mimopracovních aktivit společnost podporuje dle svých možností kulturní, společenské a sportovní akce především v regionu Hustopečska, její sponzorská činnost je zaměřena na dětský Folklorní soubor Hanýsek ze Šakvic.

Logo Spokojený zákazník
Zíksali jsme cenu: SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK > více zde
Logo folklorní soubor Hanýsek ze Šakvic
Podporujeme činnost
folklórního souboru: Hanýsek ze Šakvic > webové stránky

Aktuality

6. 5. 2015

Získali jsme cenu Spokojeného zákazníka JMK

Naše společnost získala cenu Spokojeného zákazníka Jihomoravského kraje na roky 2014 - 2016 od Sdružení českých spotřebitelů, o.s. a pod záštitou a s finanční podporou hejtmana kraje pana JUDr. Micha

Více zde
Obrázek pro životní prostředí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A ZEMĚDĚLSTVÍ

Zahrnuje provozní, poradenskou a dokumentační činnost u složek životního prostředí, t.j. půdu, ovzduší, vodní hospodářství, integrovanou prevenci, odpadové hospodářství. V rámci akreditovaného zemědělského poradenství zaměřené na oblast rostlinné a živočišné produkce, péče o půdu, ochranu přírody a krajiny a energetické využití agrárních produktů.

Obrázek pro životní prostředí

ENERGETIKA, BEZPEČNOST PRÁCE
A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zahrnuje provozní, poradenskou a dokumentační činnost v oblastech energetiky, vč. zpracování akreditačních energetických dokumentů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. koordinátora BOZP na staveništi a bezpečnostního poradce ADR v silniční a RID železniční dopravě nebezpečných věcí, požární ochraně a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Obrázek pro životní prostředí

STAVBY
A DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Zahrnuje inženýrskou, poradenskou a dokumentační činnost při přípravě a realizaci staveb v rámci správních řízení (provozní nádrže a čerpací stanice pohonných hmot, zemědělské stavby). Dotační poradenství je vzaměřené na Program rozvoje venkova, Operační program životní prostředí, Operační program podnikání a invoace pro konkurenceschopnost, v části energetiky.