stavby

ing. václav šafařík


+420 603 544 915
renvodin@renvodin.cz

PŘÍPRAVA STAVEB

  • ve spolupráci s projekční organizací bude zajištěno projednání projektu s orgány státní správy a ostatními účastníky správního řízení, zpracujeme základní náležitosti dokladové části předkládané k návrhu na vydání příslušného správního rozhodnutí (o umístění stavby, stavební povolení, uvedení stavby do provozu) v rozsahu předepsaném příslušným správním orgánem;
  • zajistíme stanoviska veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání těchto správních rozhodnutí;
  • zpracujeme žádost o zahájení správních řízení a vydání správních rozhodnutí se vzájemnou komunikací dotčených orgánů.
  • v případě potřeby zpracujeme potřebné dokumenty – dokument ke zjišťovacímu řízení záměru, požárně bezpečnostní řešení, průkaz energetické náročnosti, plán opatření pro případ havárie, plán BOZP a PO, provozní řád apod.