aktuálně

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE:

TECHNIK/ČKA BOZP a PO

O nás

OBCHODNÍ SPOLEČNOST RENVODIN - ŠAFAŘÍK, SPOL. S R.O., ZAHÁJILA SVOU PROFESNÍ ČINNOST JAKO PRÁVNICKÁ OSOBA V ROCE 2003, TRANSFORMACÍ PŮVODNĚ FYZICKÉ OSOBY OSVČ S NÁZVEM "ING. VÁCLAV ŠAFAŘÍK", JEJÍŽ VZNIK PRAKTICKY NA "ZELENÉ LOUCE" JE DATOVÁN OD ROKU 1994. SPOLEČNOST LZE CHARAKTERIZOVAT FORMOU INŽENÝRSKÉ PROVOZNÍ A DOKUMENTAČNÍ ČINNOSTI A PORADENSTVÍ.


V RÁMCI SVÝCH PROFESNÍCH AKTIVIT ZAJIŠŤUJE PRO SMLUVNÍ OBCHODNÍ PARTNERY (S MOŽNOSTÍ TERITORIÁLNÍHO VYUŽITÍ V RÁMCI CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY), JIMIŽ MOHOU BÝT PODNIKATELSKÉ I NEPODNIKATELSKÉ SUBJEKTY, ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, PŘÍP. OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY KOMPLEXNÍ ČINNOSTI V OBLASTECH:

  • energetického hospodářství, včetně řešení podmínek pro smluvní zajištění dodávek energie, poradenské činnosti a odpovědné osoby v oblasti obnovitelných zdrojů energie (bioplynových stanic, fotovoltaických systémů), zpracování energetického auditu a posudku, průkazu energetické náročnosti budov, kontrol provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, kontrol provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání, revizní činnosti u vyhrazených elektrických a plynových zařízení.
  • životního prostředí, včetně posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence, zpracování odborných posudků a akreditovaného poradenství v zemědělství.
  • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (výkon činnosti odborně způsobilé osoby v prevenci rizik), včetně výkonu činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi, bezpečnostního poradce k přepravě nebezpečných věcí po silnici ADR
  • požární ochrany (výkon činnosti odborně způsobilé osoby v požární ochraně).
  • inženýrské činnosti se zaměřením na zpracování dílčích dokumentů a zastupování stavebníka ve správních řízeních v rámci přípravy a realizace staveb
  • dotačního poradenství v souvislosti se zpracování žádosti o dotaci k možnosti dílčího financování projektu, včetně dokladové části v systému MS2014+ a následná administrace schválené žádosti.
  • poradenství v oblasti udržitelnosti, praktické postupy při měření a vyhodnocení uhlíkové stopy, procesy a reporting v oblastech ESG.
  • u všech činností poradenská a kontrolní činnost, včetně zastupování objednatele při kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů, provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

ESG poradenství

BEZPEČNOST PRÁCE APOŽÁRNÍ OCHRANA

stavby a dotační poradenství

energetika

revize

AGROCHEMA, družstvo

“Rozumíme tomu, co dělají pro naši společnost, kvůli tomu jsme o krok napřed”

Ing. František Komárek, předseda družstva

LÍHEŇ STUDENEC, s.r.o.

S firmou RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s .r.o. spolupracujeme od začátku existence naší společnosti a ve všech ohledech na poměrně dlouhou historii čítající téměř dvacet let jsme vždy úspěšně vyřešili všechny otázky energetiky, vodního hospodářství, BOZP, PO a dalších oblastí hospodaření.

Pavel Dobrovolný, jednatel společnosti