dotační poradenství

Ing. václav šafařík


dotační poradenství

+420 603 544 915
renvodin@renvodin.cz

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

  • manažerské poradenství se zaměřením na řízení projektů financovaných z Operačního programu životní prostředí;
  • výběr optimální výzvy v dotačním programu pro daný záměr;
  • zpracování vlastní žádosti a dokladové části, včetně energetických dokumentů u záměrů na snížení energetické náročnosti;
  • zaměření na dotační programy Operační program životního prostředí (OPŽP), Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), a Integrovaný regionální operační program (IROP);
  • před samotným řešením žádosti o podporu lze provést předběžné posouzení vhodnosti, zda se vyplatí realizovat žádost o podporu;
  • samotné zpracování žádosti o podporu spočívá v několika fázích. První fází je příprava potřebných dokumentů pro podání Žádosti o podporu (ŽoP). Těmito dokumenty jsou např. plné moci, stavební povolení či jiné vyjádření stavebního úřadu, odvody, vratky. Nedílnou součástí jsou autorizované dokumenty – energetický posudek a projektová dokumentace. V následující fázi se řeší administrace ŽoP na portálu MS2014+ resp. ISKP14+ až do samotného ukončení akce. Součástí administrace je provedení výběrového řízení, provedení Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci (ZoR). V souladu s tímto je třeba komunikovat s příslušnými orgány, projektovými a finančními manažery a případně i garanty jednotlivých výzev. Po ukončení akce provádíme Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA), které závisí na doložení potřebných dokumentů a dokladů a zároveň posuzujeme, zda jsou splněny indikátory z původního energetického posudku. Dále zajistíme, aby byla splněna podmínka udržitelnosti projektu po dobu určenou v metodickém pokynu.