Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

vojtěch lazi


koordinátor bozp

+420 739 074 486
lazi@renvodin.cz

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

 • výkon akreditační činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb.;
 • zpracování související dokumentace a dokumentů zpracování konceptu: oznámení zahájení prací místně příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce (OIP); protokolární poučení zaměstnanců dodavatelských organizací (subdodavatelů); plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – popis staveniště, rizikové práce, pohyb osob po staveništi; posouzení rizikových prací; zpracování seznamu rizik;
 • informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která se mohou vyskytnout na staveništi během postupu prací;
 • upozorňování zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy;
 • oznamování zadavateli stavby případy nedostatků v oblasti BOZP, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
 • koordinování spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;
 • dávání podnětů a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
 • kontrola plnění koordinačních opatření;
 • sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy;
 • kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám (bez vědomí zhotovitele);
 • spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka (podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.);
 • účast při kontrolních prohlídkách stavby a správních řízení, k nímž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.;
 • navrhování zadavateli a jeho subdodavatelům termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených;
 • provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;
 • informovanost o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací;