Bezpečnostní poradce ADR v silniční dopravě

mvdr. marcela havelková


+420 739 573 593
havelkova@renvodin.cz

ADR

(AUTORIZACE MD ČR Č. 2362)

  • poradenská a kontrolní činnost dle Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – Dohody ADR;
  • činnost bezpečnostního poradce v silniční dopravě dle právních předpisů a technických norem – činnost a podmínky ustavení bezpečnostního poradce ADR pro přepravu nebezpečných věcí po silnici dle § 23 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 478/2000 Sb., v platném znění;
  • zpracování tématických a časových osnov školení + testů k ověření znalostí;
  • proškolení personálu společností z problematiky ADR ;
  • zpracování povinné Výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy o činnostech podniku týkajících se přeprav nebezpečných věcí;
  • šetření mimořádných událostí a vypracování souvisejících zpráv - zpracování zpráv o mimořádných událostech, popř. o dopravní nehodě, nebo jiné závažné mimořádné události (zpracování zprávy o této události pro potřeby příslušného státního orgánu a pro potřeby vedení podniku);
  • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrzích na opatření;
  • zastupování objednatele při revizích a kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;