Bezpečnost a ochrana zdaví při práci

Vojtěch lazi


vedoucí úseku

+420 739 074 486
lazi@renvodin.cz

hana landsmanová


administrativní pracovník úseku

+420 733 132 080
landsmanova@renvodin.cz

Bc. josef fejtl


bezpečnostní technik, technik PO

+420 731 878 063
fejtl@renvodin.cz

jiří dostoupil


bezpečnostní technik

+420 739 573 590
dostoupil@renvodin.cz

dana veselá


bezpečnostní technik

+420 732 228 018
vesela@renvodin.cz

monika hromková


bezpečnostní technik, technik po

+420 739 502 222
hromkova@renvodin.cz

BEZPEČNOST PRÁCE

Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik nebo činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů:

 • poradenská a kontrolní činnost dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;
 • zpracování tematických a časových osnov školení + testů k ověření znalostí;
 • provedení vstupního školení u nových zaměstnanců;
 • školení vedoucích zaměstnanců a školení ostatních zaměstnanců;
 • technická pomoc při šetření pracovních úrazů a sepsání zápisu o úrazu;
 • zpracování dokumentace kategorizace prací dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění;
 • zpracování, projednání a aktualizace dokumentace;
 • technická pomoc při zajišťování všech ostatních forem školení;
 • průběžná evidence lhůt všech forem školení, revizí atd.;
 • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;
 • zastupování objednatele při revizích a kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů.