Zemědělství

V rámci akreditovaného zemědělského poradenství zaměřené na oblast rostlinné a živočišné produkce, péče o půdu, ochranu přírody a krajiny a energetické využití agrárních produktů.

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ AGRÁRNÍCH PRODUKTŮ

 • zpracování příslušných hlášení pro provozovatele zemědělských bioplynových stanic;
 • činnost odpovědného zástupce pro provozovatele zemědělských bioplynových stanic.

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

 • návrh agroenvironmentálních opatření v zemědělském podniku;
 • implementace krajinných prvků do LPIS;
 • plány rozvozu organických hnojiv;
 • zhodnocení dodržování předpisů GAEC

Péče o půdu

Poradce akreditovaný a vedený v Seznamu ministerstva zemědělství reg.č. 283/2009

 • provedení poradenské služby dle Směrnice ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 v platném znění;
 • DZES (dobrý zemědělský a enviromentální stav půdy)
 • cross - compliance (povinné požadavky na hospodaření)
 • zpracování plánu rozvozu hnojiv dle zákona č.156/1998Sb., o hnojivech, včetně projednání dle podmínek vodoprávního úřadu;
 • technická pomoc při zavedení evidencí systému LPIS;
 • zpracování žádosti o revizi k aktualizované vrstvy erozní ohroženosti v evidenci LPIS;
 • zpracování a podání žádosti o registraci hnojiva dle zákona č.156/1998Sb., o hnojivech, včetně správního řízení s ÚKZÚZ;

Živočišná výroba

 • zpracování provozních řádů;
 • posouzení technologie ustájení hospodářských zvířat
 • zavedení snižujících technologií pro snižování emisí; 
 • posouzení dodržování welfare hospodářských zvířat;
 • vyhodnocení skladů pro uložení statkových hnojiv;
 • ohlašovací povinnosti přes ISPOP.

ROSTLINNÁ VÝROBA

 • zpracování plánu opatření pro případ havárie, včetně řešení při schvalovacím řízení;
 • posouzení silně a mírně erozně ohrožených bloků a případné vyřešení s VUMOP;
 • zpracování plánu rozvozu organických hnojiv;
 • povolení k nakládání s odpady (závlahy, postřiky, odběr, vypouštění);
 • ochrana vod v zemědělském podniku - skladování závadných látek, nádrže PHM;
 • zhodnocení dodržování předpisů GAEC;
 • ohlašovací povinnosti přes ISPOP.