NAŠE SPOLEČNOST ZÍSKALA CERTIFIKACI

O nás

SPOLEČNOST RENVODIN - ŠAFAŘÍK, SPOL. S R.O., ZAHÁJILA SVOU PROFESNÍ ČINNOST V ROCE 2003, TRANSFORMACÍ PŮVODNĚ FYZICKÉ OSOBY OSVČ S NÁZVEM "ING. VÁCLAV ŠAFAŘÍK", JEJÍŽ VZNIK PRAKTICKY NA "ZELENÉ LOUCE" JE DATOVÁN OD ROKU 1994.
SPOLEČNOST LZE CHARAKTERIZOVAT FORMOU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A PORADENSTVÍ. V RÁMCI SVÝCH PROFESNÍCH AKTIVIT ZAJIŠŤUJE PRO SMLUVNÍ OBCHODNÍ PARTNERY, JIMIŽ MOHOU BÝT PODNIKATELSKÉ I NEPODNIKATELSKÉ SUBJEKTY, ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, PŘÍP. OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY,

KOMPLEXNÍ ČINNOSTI V OBLASTECH:

- ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU A POSUDKU, PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, KONTROL KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE A KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

- ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VČETNĚ POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, INTEGROVANÉ PREVENCI, ZPRACOVÁNÍ ODBORNÝCH POSUDKŮ A AKREDITOVANÉHO PORADENSTVÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

- BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, VČETNĚ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, BEZPEČNOSTNÍHO PORADCE K PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO SILNICI ADR A V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ RID

- POŽÁRNÍ OCHRANY

- INŽENÝRSKÁ ČINNOST SE ZAMĚŘENÍM NA ZPRACOVÁNÍ DÍLČÍCH DOKUMENTŮ A ZASTUPOVÁNÍ STAVEBNÍKA VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH RÁMCI PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEB

- DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI, VČETNĚ DOKLADOVÉ ČÁSTI V SYSTÉMU MS2014+ A NÁSLEDNÁ ADMINISTRACE SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI. U VŠECH ČINNOSTÍ PORADENSKÁ A KONTROLNÍ ČINNOST, VČETNĚ ZASTUPOVÁNÍ OBJEDNATELE PŘI KONTROLÁCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A OBDOBNÝCH ORGÁNŮ, PROVEDENÍ VLASTNÍCH ŠETŘENÍ A KONTROL, VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ ZÁPISŮ O ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATCÍCH A NÁVRHŮ NA OPATŘENÍ;

MOTTO SPOLEČNOSTI: „PROČ MÁTE MÍT NA KAŽDOU PROFESI JINÉHO DODAVATELE, KDYŽ MY VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT PRAKTICKY CELÝ KOMPLEX PROFESNÍCH ČINNOSTÍ, RESP. PROČ SE MÁTE DOHADOVAT O KAŽDÉM PROBLÉMU S NĚKÝM JINÝM, KDYŽ SE MŮŽETE OBRÁTIT SE VŠÍM NA NÁS.

AGROPORADENSTVÍkonzultační hodiny
ST - 12:00 - 15:00
731 711 191
podrobnosti

NABÍDKA PRÁCE > BOZP a PO


Logo folklorní soubor Hanýsek ze Šakvic
Podporujeme činnost
folklórního souboru: Hanýsek ze Šakvic > webové stránky


Obrázek pro životní prostředí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A ZEMĚDĚLSTVÍ

Zahrnuje provozní, poradenskou a dokumentační činnost u složek životního prostředí, t.j. půdu, ovzduší, vodní hospodářství, integrovanou prevenci, odpadové hospodářství. V rámci akreditovaného zemědělského poradenství zaměřené na oblast rostlinné a živočišné produkce, péče o půdu, ochranu přírody a krajiny a energetické využití agrárních produktů.

Obrázek pro životní prostředí

ENERGETIKA, BEZPEČNOST PRÁCE
A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zahrnuje provozní, poradenskou a dokumentační činnost v oblastech energetiky, vč. zpracování akreditačních energetických dokumentů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. koordinátora BOZP na staveništi a bezpečnostního poradce ADR v silniční dopravě nebezpečných věcí, požární ochraně a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Obrázek pro životní prostředí

STAVBY
A DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Zahrnuje inženýrskou, poradenskou a dokumentační činnost při přípravě a realizaci staveb v rámci správních řízení (provozní nádrže a čerpací stanice pohonných hmot, zemědělské stavby). Dotační poradenství je vzaměřené na Program rozvoje venkova, Operační program životní prostředí, Operační program podnikání a invoace pro konkurenceschopnost, v části energetiky.