Životní prostředí

Zahrnuje provozní, poradenskou a dokumentační činnost u složek životního prostředí, t.j. půdu, ovzduší, vodní hospodářství, integrovanou prevenci, odpadové hospodářství.

dana horká


vedoucí úseku

+420 731 711 191
horka@renvodin.cz

věra doležalová


environmentální poradce

+420 736 484 816
dolezalova@renvodin.cz

Ing. hana šebová


environmentální poradce

+420 739 573 592
sebova@renvodin.cz

martina dunkelová, dis.


environmentální poradce

+420 731 051 143
dunkelova@renvodin.cz

mvdr. marcela havelková


environmentální poradce

+420 739 573 593
havelkova@renvodin.cz

ing. hana málková


environmentální poradce

+420 604 266 339
malkova@renvodin.cz

Integrovaný systém ohlašovacích povinností (ISPOP)
Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

 • vyhodnocení ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (voda, ovzduší, odpady,IRZ);

 • zpracování a předání údajů souhrnné evidence do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), ochrana ovzduší, IRZ do 31.03., odpadové hospodářství do 28.02., vodní hospodářství do 31.01., příp. do 15.02;

 • řešení povinností provozovatelů dle zákona o integrovaném registru znečišťování, životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Integrovaná prevence

 • v zastupování právnické nebo fyzické osoby v záležitostech integrované prevence u kategorií úprava a zpracování surovin ze živočišného původu, odstraňování nebo zpracování vedlejších živočišných produktů a odpadů živočišného původu, intenzivní chovy drůbeže nebo prasat;

 • zpracování žádosti a zajištění kompletní dokladové části pro vydání integrovaného povolení pro jednotlivé kategorie dle zákona o integrované prevenci;

 • zpracování ročních hlášení, průběžná kontrola, projednání opatření a kontrola plnění podmínek z vydaného integrovaného povolení;

 • v zastupování objednatele při kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;

 • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;

 • zpracování dokumentu „Hodnocení nutnosti zpracování hodnotící zprávy“, v návaznosti na § 4a zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění a podmínce příslušného krajského úřadu.

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

 • zpracování tematických a časových osnov školení, včetně provedení školení pracovníků v oblasti nebezpečných chemických látek a směsí;

 • poradenství v oblasti klasifikace a označování nebezpečných chemických látek a směsí;

 • zařazení objektů dle zákona o prevenci závažných havárií;

 • identifikace nebezpečných látek a objektů nebo zařízení, ve kterých jsou používány;

 • výkon odborně způsobilé osoby k zacházení s přípravky na ochranu rostlin a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti dle zákona o rostlinolékařské péči;

 • zpracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, včetně jejich projednání s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví;

 • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;

 • zastupování objednatele při kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;

Obalové hospodářství

 • poradenská a kontrolní činnost dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění;
 • projednání a technická pomoc při uzavření smlouvy s autorizovanou obalovou společností;
 • zpracování a vedení provozní a souhrnné evidence obalů, včetně povinného hlášení;
 • zpracování, projednání a aktualizace dokumentace;
 • vypracování soupisu jednotlivých druhů a množství obalů;
 • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;
 • zastupování objednatele při kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;

Odpadové hospodářství

 • poradenská a kontrolní činnost dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění;
 • zpracování a vedení průběžné a souhrnné evidence odpadů, včetně hlášení ohlašovacích povinností (systém ISPOP);
 • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů;
 • zpracování, aktualizace a kontrola plnění souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady;
 • zpracování plánu původce odpadového hospodářství;
 • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;
 • zastupování objednatele při kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;

Ochrana ovzduší

Autorizace podle zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, Osvědčení MŽP ČR z 03/2015

 • poradenská a kontrolní činnost dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění;
 • zpracování a vedení provozní a souhrnné evidence u zdrojů znečišťování ovzduší;
 • výpočet poplatků u zdrojů znečišťování ovzduší;
 • zajištění a kontrola plnění termínů autorizovaného měření emisí u zdrojů znečišťování ovzduší;
 • zpracování, projednání a aktualizace dokumentace;
 • zpracování provozních řádů;
 • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;
 • zastupování objednatele při kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;

Vodní hospodářství

 • poradenská a kontrolní činnost dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění;
 • zajištění, aktualizace a kontrola plnění rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními,
  povrchovými, odpadními vodami;
 • zpracování a vedení provozní a souhrnné evidence vodního hospodářství;
 • zpracování, projednání a aktualizace dokumentace;
 • zpracování plánů opatření pro případ havárie dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., v platném znění;
 • zpracování provozních řádů vodovodů, ČOV, ČSPHM, skladů závadných látek, kanalizačních řádů kanalizací;
 • zajišťování odběrů vod ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi;
 • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;
 • zastupování objednatele při revizích a kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;

Posuzování vlivů na životní prostředí

(dle zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí)

 • zpracování oznámení ke zjišťovacímu řízení, dokumentace a posudků dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zajištění zpracování odborných posudků, rozptylových studií, hlukových studií a dalších dokumentů v rámci dokladové části ke zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí;