Energetické poradenství a revizní činnost
Bezpečnost práce a požární ochrana

Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie

V návaznosti na ustanovení § 6, zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, o hospodaření energií a prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů, vyhlášky č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie jsou stanoveny povinnosti provádění kontrol účinností kotlů.
Pravidelné kontroly účinnosti provozovaných kotlů je jejich vlastník či provozovatel povinen zajistit u kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kW, resp. od 20 kW do 200 kW vč. (1x za 2 roky či u plynných paliv 1x 4 roky), a nad 200 kW (1x rok). Termíny četnosti pravidelných kontrol se počítají ode dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 276/2007 Sb., tj. od 01.11.2007.
Jednorázovou kontrolu kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie u zařízení sloužícího pro ústřední vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW a staršího 15 let od data uvedení do provozu je vlastník či provozovatel povinen zajistit v termínu do 3 let od nabytí účinnosti § 6 odst. 2, 3, 4 zákona č. 177/2006 Sb. (účinnost ustanovení od 01.01.2007), který novelizoval zákon č. 406/2000 Sb. (platí pro kotle, které v době po 01.01.2007 byly již v provozu déle jak 15 let, atd.). Povinnost kontrol se nevztahuje na vlastníky nebo provozovatele kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci.

 

Kontroly mohou provádět pouze energetičtí auditoři ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění nebo osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu přezkoušené ministerstvem.