Energetické poradenství a revizní činnost
Bezpečnost práce a požární ochrana

Bezpečnostní porace ADR v silniční a RID v železniční dopravě nebezpečných věcí

(autorizace MDaS ČR č. 1170 ze 17.12.2002 a MD ČR č. 168 ze dne 29.04.2003)

 • poradenská a kontrolní činnost dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – Dohody ADR a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 478/2000 Sb., v platném znění;
 • činnost bezpečnostního poradce v silniční dopravě dle právních předpisů a technických norem – činnost a podmínky ustavení bezpečnostního poradce ADR pro přepravu nebezpečných věcí po silnici dle § 23 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů;
 • činnost bezpečnostního poradce v železniční dopravě nebezpečných věcí dle právních předpisů a technických norem – činnost a podmínky ustavení bezpečnostního poradce RID pro přepravu nebezpečných věcí po železnici dle § 14 až § 16 nařízení vlády č. 01/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů;
 • zpracování tématických a časových osnov školení + testů k ověření znalostí;
 • proškolení personálu společností z problematiky ADR a RID;
 • zpracování povinné roční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy o činnostech podniku týkajících se přeprav nebezpečných věcí;
 • zpracování, projednání a aktualizace dokumentace;
 • šetření mimořádných událostí a vypracování souvisejících zpráv - zpracování zpráv o mimořádných událostech případně dopravní nehody, nebo jiné závažné mimořádné události (zpracování zprávy o této události pro potřeby příslušného státního orgánu a pro potřeby vedení podniku);
  • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;
  • zastupování objednatele při revizích a kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;