Energetické poradenství a revizní činnost
Bezpečnost práce a požární ochrana

Bezpečnost a ochrana zdaví při práci

Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik nebo činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;

 • poradenská a kontrolní činnost dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;
 • zpracování tématických a časových osnov školení + testů k ověření znalostí;
 • provedení vstupního školení u nových zaměstnanců;
 • školení vedoucích zaměstnanců a školení ostatních zaměstnanců;
 • technická pomoc při šetření pracovních úrazů a sepsání zápisu o úrazu;
 • zpracování dokumentace kategorizace prací dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění;
 • zpracování, projednání a aktualizace dokumentace;
 • technická pomoc při zajišťování všech ostatních forem školení;
 • průběžná evidence lhůt všech forem školení, revizí, atd.;
 • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;
 • zastupování objednatele při revizích a kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;